Ochrana a výzkum

nestboxesProjekt BUDKA

Ve spolupráci s Irským ornitologem dr. Kennem Perrym a jeho pomocníky z irska, Nizozemska a Británie, vznikl v údolí Zlatého potoka v okolí vznikajícího ekocentra Krupárna projekt na výzkum lesních ptáků. Projekt je zaměřený na hnízdní produktivitu a úspěšnost dutinových ptačích druhů. V dané oblasti je vyvěšeno 200 budek ve dvou lesích s různou koncentrací budek. Návštěvníci ekocentra budou mít možnost ptáky sledovat a sami se na projektu podílet. Zároveň probíhá mapování ptačích druhů a je zjišťována jejich početnost.
Zkušenosti, které máme z podobného projektu na území campusu University of Ulster v Coleraine nám umožní porovnat historické údaje ze Severního Irska s populační dynamikou českých ptáků a jejich hnízdní biologií.

SPA Orlické Záhoří:

Corncrake

Corncrake

A Rocha částečně participuje společně s ČSO na ochraně a výzkumu v ptačí oblasti Orlické Záhoří. Předmětem ochrany je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho hnízdní prostředí, které tvoří zejména prameništní louky,
střídané kulturními sečenými loukami. Mezi další významné druhy patří bekasina otavní (Gallinago gallinago) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Každoročně se zde provádí monitoring početnosti ptáků metodou sčítání na liniích nebo na ploše pomocí kroužkování a zároveň také monitoring hnízdního prostředí.

Výzkumu se zde každoročně účastní skupina mladých přírodovědců z řad studentů středních a vysokých škol, kteří mají zájem pomoci a zároveň nahlédnout do terénní vědecké činnosti odborníků. Studenti se zde často mají možnost seznámit s prací zahraničních ornitologů a porovnat tak různé metody výzkumu.

Monitoring probíhá každý poslední týden v květnu a červnu – pokud máte zájem nás navštívit kontaktujte nás.

kingfisherProjekt Ledňáček

Celoročně odchytáváme a kroužkujeme ledňáčky říční (Alcedo atthis) v okolí ekocentra u Dobrého na Zlatém potoce. Ledňáčky důkladně měříme, vážíme a odebíráme jim parazity z peří, které nám pak určuje Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Snažíme se také mapovat jejich hnízdiště a následně je pak zabezpečovat proti predátorům. Budujeme také hnízdní kontejnery pro ledňáčky v místech, kde jsou břehy nevhodné k jejich hnízdění následkem povodní.

Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024
Novinky
Sbírka na rekonstrukci 17 února 2024
Cestopisný večer 22. března 2024 15 února 2024