Projekt PESTROST PRO ŽIVOT

Projekt PESTROST PRO ŽIVOT

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Ochrana přírody a krajiny – 18ZPD04

Projekt sleduje posílení stávající biodiverzity jak flóry, tak fauny na pozemcích přilehlých k ekologickému centru A Rocha v údolí Zlatého potoka /Dědiny/. V nivě této říčky jsme již vybudovali systém dvou rybníčků a třech dalších tůní. Osazujeme je postupně vodními i jinými rostlinami, kolem posilujeme keřové a bylinné porosty.

V mokřadní lokalitě projekt posílí a zvýší přítomnost obojživelníků, ptáků, savců , ale i hmyzu. /více o jednotlivých druzích v popisu projektu/. Již za první rok existence fungování vody zde se tady objevilo na deset druhů vážek a šidélek. Lokalita bude sloužit zejména motýlům, /vyskytují se zde otakárci fenykloví a další vzácné druhy/ i jiný hmyz. Ještě nedávno /asi před 5 lety/ byl sad navštěvován v zimě téměř dvacetihlavým hejnem koroptví z blízkých zemědělsky obhospodařovaných ploch. Žel koroptve téměř zmizely. Chceme zde na této hraně pozemků vybudovat větší zásyp právě pro krmení nejen koroptví, ale i jiných polních ptáků /strnadů obecných, skřivanů polních, vrabců, ale i drozdovitých – kvíčel, drozdů zpěvných, kosů nebo drozdů brávníků/. Máme ambice vytvářet i pro tyto extrémně ohrožené druhy podmínky k jejich návratu.

V areálu ekozahrady jsou již nyní přírodní jezírka a tůně. Zde chceme vytvořit litorál z mokřadních a vodních rostlin, který budou vhodným životním prostředím pro vodní hmyz (vážky), obojživelníky (čolky horské, ropuchy obecné, skokany hnědé a další).

Uprostřed areálu plánujeme vytvořit tzv.“ jedlý les“. Jedná se o soubor běžných i méně známých stromů a keřů s jedlými plody (ovoce, bobule a ořechy). Výsadba rostlin je umístěna tak, aby pro každý druh byly vhodné podmínky a zespoda bude slámový mulč, jenž udržuje vlhkost a zabraňuje růstu plevelů. Časem se jistě stromy a keře rozrostou a vytvoří vhodné prostředí pro úkryt a možnost nalezení potravy hlavně pěvcům. Všechny plody budou jedlé i pro člověka. Celý jedlý les bude oplocen kvůli okusu zvěře. V blízkosti tůněk vznikne tzv. bylinková spirála složená z kamenů,kde budou vysázeny bylinky a léčivé rostliny s popisem a možnosti využití jednotlivých druhů pro lidské zdraví. Zároveň květnaté rostliny lákají množství hmyzu vč. denních motýlů.

Pro podporu hmyzu zvláště užitečných samotářských včel chceme v areálu vytvořit větší tzv. hmyzí hotel, který umožní velmi zajímavý vývoj tohoto hmyzu v přímém sledování návštěvníka.

Posekanou trávu příp. další přírodní materiál budeme ukládat na kraji areálu ekozahrady s tím, že tento kompost bude umístěn v dřevěné ohradě z trámků a v zadní části ohrady bude malé zasklené „okénko do půdy“. Zde bude možné po odkrytí okenice vidět bezprostředně život bezobratlých živočichů v rozkládajícím se materiálu.

Na výhřevné stráni nad centrem je nyní starý zanedbaný ovocný sad sousedící s polem, který bychom, chtěli obnovit novou výsadbou ovocných stromů a při hranici sadu a pole vysadit keřovým a stromovým biokoridorem především pro ptáky volné krajiny s rozptýlenou zelení s podporou ťuhýka obecného, strnada obecného, pěnice pokřovní a dalších. Keřový porost bude složen převážně z našich druhů se zaměřením na keře s jedlými plody pro ptactvo.

V rámci biokoridoru plánujeme s výstavbou dřevěného zásypu pro podporu a posílení snižující se populace ptáků zemědělské krajiny, zjm. koroptve, křepelky a bažanty. Do zásypu vložíme vhodné potravní směsi semen.

V sadu a v areálu chceme podpořit zvýšení hnízdní populace dutinových ptáků upevněním ptačích budek. Výhřevnou stráň se sadem osadíme vhodnými rostlinami z naší přírody a speciální květnatou směsí semen bychom podpořili louku pod ovocnými stromy, která je sekána mozaikovitým způsobem pro podporu hmyzu, lučních mravenců a denních motýlů a také ještěrky živorodé a slepýše křehkého.

Část stráně se starým sadem je nevhodně podsázená již vzrostlými smrky, které hustě přecházejí i do okolního lesíka. Nevhodný a nepřirozený monokulturní porost, který zde byl vysázen v minulosti, chceme postupně měnit v listnatý rozvolněný les s odděleným sadem. I pro tuto činnost chceme nakoupit ekologicky šetrné nářadí v podobě akumulátorové motorové pily a dalšího drobného nářadí.

Celkové náklady projektu: 101 000 Kč

Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 70 000 Kč

 

Monitorovací víkend 3.-6. června Orlické Záhoří 12 dubna 2024
Vítání ptačího zpěvu 27. dubna 2024 4 dubna 2024
Novinky
Sbírka na rekonstrukci 17 února 2024
Cestopisný večer 22. března 2024 15 února 2024